Privacyverklaring

VVW Blankenberge vzw, met maatschappelijke zetel te Wenduinsesteenweg 1 te 8370 Blankenberge

verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring wordt

regelmatig bijgewerkt en kan geraadpleegd worden op onze website www.vvwblankenberge.be.

 

Algemeen

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat doen wij conform de

geldende wetgeving in het bijzonder de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens alsook de Algemene Verordening

Gegevensbescherming (AVG ook wel bekend als de GDPR-verordening), in voege per 25 mei 2018.

Met verwerking van persoonsgegevens bedoelen wij onder meer het verzamelen, het opslaan, het

opvragen, het gebruiken, het doorzenden en het wissen van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring meer informatie wenst te bekomen over hoe wij

uw persoonsgegevens concreet verwerken, kan u contact met ons opnemen via

info@vvwblankenberge.be. Uw privacy wordt gerespecteerd.

 

Verwerkingsdoeleinden

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

-        het versturen van geautomatiseerde emails met informatie over onze clubwerking en

clubactiviteitein;

-        het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen i.v.m. onze clubwerking en clubacitiviteiten;

-        het opmaken, opvolgen en behandelen van uw vragen. Uw gegevens worden  bijgehouden in een

beveiligde database (enkel toegankelijk voor de behandelaar(s) van uw dossier).

Bij bezoek aan onze websites wordt er gebruik gemaakt van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat

u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende cookies en individueel beslist om deze

al dan niet te aanvaarden of de aanvaarding van cookies uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het

algemeen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van de toestemming van de

betrokkene, heeft deze steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken. Dergelijke

intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming

vóór de intrekking daarvan.

Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend voor voorgaande doeleinden.

Overmaken aan derde partijen

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen wij de

persoonsgegevens van de betrokkene delen met derde partijen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan andere derde partijen doorgeven, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is.

Bovendien kunnen wij persoonsgegevens delen met derden partijen indien de betrokkene ons daarvoor

toestemming geeft.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische

Ruimte.

 

Bewaarperiode

 

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de

wettelijke vereisten te voldoen.

Persoonsgegevens die bewaard worden voor nieuwsbrieven worden bijgehouden tot uitschrijving. 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van

persoonsgegevens

De betrokkene heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)

verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze in principe laten verwijderen, de verwerking ervan laten

beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de betrokkene het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal

leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen of om de overdracht te vragen van de

persoonsgegevens aan een derde partij. In deze gevallen kunnen wij de betrokkene vragen om zich te

legitimeren, voordat wij voldoen aan het verzoek.

 

Klacht

 

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel -

commission@privacycommission.be) (vanaf 25 mei 2018 Gegevensbeschermingsautoriteit).